Terapia Pedagogiczna

 • Terapia pedagogiczna

  Terapia pedagogiczna to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Ukierunkowana jest ona na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowego rozwoju dziecka jako jednej z przyczyn niepowodzeń szkolnych.

  Proces wychowania i proces terapeutyczny są ściśle ze sobą powiązane, pozwalają rozwijać i utrwalać w każdym dziecku zalążek uzdolnień, które posiada, by poprzez współdziałanie z innymi, uczyło się kochać świat oraz działać w nim dla dobra człowieka i świata.

  W procesie edukacyjno-terapeutycznym i opiekuńczo-wychowawczym naszego przedszkola stosowane są zróżnicowane formy i metody pracy, dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości psychoruchowych wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną.

  Do metod opartych głównie o kontakt z ciałem można zaliczyć między innymi:

  • Zabawy paluszkowe
  • Baraszkowanie
  • Metodę Ruchu Rozwijającego
  • Programy Aktywności: świadomość ciała, kontakt i komunikacja
 • Podczas zajęć dzieci cały czas są aktywne – nie tylko się uczą, ale także bawią językiem. Daje to naszym maluchom większą satysfakcję z nauki oraz stanowi ogromną do niej motywację.

 • Specjaliści Terapii Pedagogicznej

  • mgr Bożena Kończak
   • Filologia polska
   • Edukacja i potrzeby rewalidacyjne osób z niepełnosprawnością intelektualną
   • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
   • Diagnoza i terapia pedagogiczna
  • mgr Ewa Górlińska
   Nauczyciel w grupie 5-latków
   • Studia magisterskie: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.
   • Pedagogika specjalna – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
   • Studia podyplomowe: Pedagogika specjalna: Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
   • Diagnoza i terapia pedagogiczna
  • mgr Maria Liszka-Duda
   Nauczyciel w grupie 6-latków, Pedagog
   • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
   • Oligofrenopedagogika w edukacji i rewalidacji dzieci niepełnosprawnych
   • Zarządzanie instytucją oświatową w zreformowanym systemie edukacji
   • Terapia taktylna według metody dr Swietłany Masgutowej