Terapia Psychologiczna

 • Terapia psychologiczna

  Diagnoza ma na celu określenie zakresu trudności oraz mocnych stron dziecka, a także wskazanie obszarów do pracy w ramach strefy najbliższego rozwoju. Na jej podstawie psycholog konstruuje dla każdego dziecka indywidualny plan pracy terapeutycznej. Najczęściej stosowane metody diagnozy psychologicznej dziecka w wieku przedszkolnym to: obserwacja jego funkcjonowania w grupie i w kontakcie indywidualnym, analiza jego wytworów, wywiad z rodzicami i nauczycielami oraz (głównie dla dzieci starszych) testy psychologiczne.

  W procesie diagnozowania psycholog dąży do uzyskania możliwie obiektywnego i obszernego opisu funkcjonowania dziecka we wszystkich sferach rozwoju tj. w obszarze motoryki, samodzielności, umiejętności społecznych, funkcji poznawczych a także emocji, mowy i komunikacji. Wszystkie te sfery, w proporcjach dostosowanych do potrzeb danego dziecka są uwzględniane w oddziaływaniach terapeutycznych w ramach indywidualnej terapii psychologicznej. Terapią taką objęte są przede wszystkim dzieci doświadczające różnego rodzaju problemów rozwojowych (zaburzenia ze spektrum autyzmu, zespół Downa, opóźniony rozwój psychoruchowy, niepełnosprawność ruchowa itp.).

  Pierwszym etapem terapii jest zawsze nawiązanie kontaktu i zbudowanie z dzieckiem bezpiecznej relacji pozwalającej mu na ukazanie pełni swojego potencjału oraz pomagającej w motywowaniu go do podejmowania proponowanych zadań. Wybór metody terapii jest zawsze uzależniony od potrzeb i możliwości dziecka.

  W pracy z przedszkolakami najczęściej stosuje się następujące metody terapii:

  • Niedyrektywna terapia zabawowa
  • Elementy arteterapii
  • Modelowanie (nauka poprzez naśladowanie)
  • Elementy terapii SI (integracji sensorycznej)
  • Ćwiczenia grafomotoryczne
  • Alternatywne i wspomagające metody komunikacji
  • Metoda wielozmysłowego poznawania otoczenia
  • Elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
  • Elementy Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz
  • Program aktywności Knillów
  • Bajkoterapia
 • Ostatnim, choć równie istotnym elementem pracy psychologa w przedszkolu jest udzielanie informacji i wsparcia rodzicom i nauczycielom w ramach konsultacji psychologicznych. Celem konsultacji dla nauczycieli jest wymiana informacji na temat potrzeb, możliwości i ograniczeń dziecka, metod terapii i wspierania rozwoju oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów i dostosowywaniu wymagań. Również współpraca z rodzicami jest niezbędnym elementem skutecznej terapii dziecka.

  Podczas konsultacji psychologicznych rodzice mają możliwość uzyskania informacji na temat rozwoju dziecka, sposobów stymulowania go i radzenia sobie z trudnościami a także wsparcia w procesie adaptacji do jego niepełnosprawności czy dysfunkcji. Są one również okazją do wypracowania wspólnych strategii reagowania na określone problemy czy rozwijania konkretnych umiejętności u dziecka. Do skorzystania z konsultacji psychologicznych zaproszeni są również wszyscy rodzice, pragnący uzyskać informacje, rozwiać wątpliwości czy niepokój związany z rozwojem ich dziecka.

  Zadania psychologa w przedszkolu obejmują trzy podstawowe obszary:

  1. Diagnozę
  2. Indywidualną terapię psychologiczną
  3. Konsultacje dla rodziców i nauczycieli
 • Specjaliści Terapii psychologicznej

  • mgr Monika Cichoń
   Psycholog
   • Studia magisterskie jednolite: Psychologia
   • Studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne
   • Oligofrenopedagogika – edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
   • Pedagogika specjalna – Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu